До самого конца (Till the end/ Do samego końca) - 2016

by Mister X

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.
    Purchasable with gift card

      name your price

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

about

Для наших друзей...

For our friends...

Dla naszych przyjaciół...

credits

released April 11, 2016

license

tags

about

Mister X Hrodna, Belarus

Худшая панк-рок банда Беларуси, начиная с 2003 года! Мы несем это звание с гордостью))))
Worst punk-rock band in Belarus since 2003! We're carryin' that title with pride)))))
Najgorszy zespół punk-rockowy na BIałorusi od roku 2003! Szczycimy się tym tytułem)))))
... more

shows

contact / help

Contact Mister X

Streaming and
Download help

Track Name: Безнадёга (Hopelessness/ Beznadzieja)
БЕЗНАДЁГА (RUS)

Уныние, грязь, тоска вокруг...
Это какой-то замкнутый круг!
Вся жизнь - безысходность, а надежд нет
Мечты и стремленья твои словно бред…

Кислые мины вокруг каждый день
Смотришь, а вместо людей только тени!
Как хочется просто убежать вникуда
И не возвращаться сюда никогда!

Ref.:
Опять серые будни, полная ерунда
Это не закончится, наверное, никогда
Что делать? Как быть? Ответов нет!
Реальность твоя это просто бред!

И так год за годом вся жизнь идет
Нет даже иллюзии, что ты движешься вперед
Рутина, обыденность - названий полно,
Но суть неизменна - вся жизнь говно!

Болото тянет тебя глубже вниз
Ты сам удивляешься, как еще не закис!
Но все сильнее хочется убежать туда,
Где тебя никто не найдет никогда!HOPELESSNESS (ENG)

Grimness, dirt, sadness around
This is just some vicious circle!
Life- it's a hopelessness, without any chance
Your dreams and aspirations are like delusions

Sour faces around every daylight
You look and instead of people-shadows!
You want to run away to nowhere
and never come back here again

Ref.:
Again grey reality, total bullshit,
This will never end
What to do? How to be? No answer!
Your reality is just a hallucination

And year after year, your life passes away
There is even no illusion that you are moving forwards
Routine, mediocrity- there are many definitions
But meaning remains the same – life is shit!

This swamp pulls you in deeper
You are surprised yourself that you are not completely bitter yet
But more and more you want to run away
where nobody will find you!BEZNADZIEJA (PL)

Ponurość, brud, smutek dookoła...
To po prostu jakieś błędne koło!
Życie - to beznadzieja, bez żadnej szansy
Marzenia i aspiracje twoje są niczym brednie...

Kwaśne miny dookoła każdego dnia,
Patrzysz, a zamiast ludzi jedynie cienie!
Tak bardzo byś chciał uciec donikąd
I nie wracać tutaj nigdy więcej!

Ref.:
Znów szara codzienność, totalna bzdura
To się nie skończy chyba nigdy
Co robić? Jak być? Odpowiedzi brak!
Rzeczywistość twoja to zwykłe majaczenie!

I tak rok po roku przemija życie
Nie ma nawet złudzenia, że idziesz do przodu
Rutyna, przeciętność - definicji jest pełno,
Ale sens pozostaje ten sam - życie to gówno!

Bagno wciąga cię coraz głębiej w dół
Sam się dziwisz, jak jeszcze nie zgorzkniałeś!
Ale coraz bardziej chcesz uciec tam,
Gdzie nikt cię nigdy nie znajdzie!
Track Name: Дзецюкі-пізьдзюкі (Lads-shitheads/ Kolesie-zjeby)
ДЗЕЦЮКІ-ПІЗЬДЗЮКІ (BLR)

Модныя цішоткі носіш на сабе,
Горай, што суцэльны гармідар у галаве
Зараз такі трэнд “Гэй, маскалёў біць!”
Раптоўна штодругі хоча ліцьвінам быць.

Словы пра шляхецкасьць, спадчыну - адкуль?
Бо ведаў па гісторыі трохі больш чым нуль!
Пра тое як было шмат можаш разважаць,
Ды чужыя аргуманты не хочаш ты прымаць!

Ref.:
Дзецюкі-пізьдзюкі
Паводзяць сябе нібы пацукі!
У вочы баяцца праўду казаць
Адно ў сеціве могуць лайном паліваць…
x 2

Усе змагаюцца за лепшую Беларусь
Ды атрымліваецца вычварны хаўрус!
Калі анархію і нацыяналізм міксаваць
Лёгка можна шызафрэнікам стаць.

Гісторыю пісалі не тыя, хто трэба -
Таму героямі нашымі ўсе грэбуюць...
(Але) зараз новы час і можна ўсё казаць
То будзем байкі (й) казкі за праўду выдаваць!LADS-SHITHEADS (ENG)

You wear fashionable t-shirts
But unfortunately you got complete mess in your headaches
Now the trend is „Beat the Muscovites!”
Suddenly every second person wants to be a Lithuanian

words about nobility, about inheritance- where from?
Because you don't have much more historical knowledge than zero
About how it really was you can talk a lot
But you don't want to accept other arguments

Ref.:
Guys-wankers!
Behaving like rats!
Too scared to say truth in your face,
Only able to pour shit on the internet...

Everybody is fighting for a better Belarus,
But some sort of pervert alliance is starting!
If you mix anarchism and nationalism
You can easily become a schizophrenic


History was written by the wrong people
Which is why our heroes are despised
Now there are new times and you can say everything
So we will present fairy tales as the truth!KOLESIE-ZJEBY (PL)

Modne koszulki nosisz na sobie
Gorzej, że masz totalny bajzel w głowie
Teraz taki trend: “Hej, moskali bić!”
Wnet co drugi chce Litwinem być

Słowa o szlacheckości, o dziedzictwie - skąd?
Bo wiedzy historycznej nie o masz wiele więcej niż zero!
O tym, jak było naprawdę, dużo możesz rozprawiać,
Ale nie chcesz przyjąć argumentów innych!

Ref.:
Kolesie-zjeby!
Zachowują się jak szczury!
Boją się powiedzieć prawdę w oczy,
Tylko w internecie mogą polewać gównem...
x 2

Wszyscy walczą o lepszą Białoruś,
Ale powstaje zboczony sojusz!
Jeśli anarchię z nacjonalizmem mieszać,
Łatwo można zostać schizofrenikiem.

Historia była pisana nie przez tych, co trzeba,
Dlatego naszymi bohaterami wszyscy gardzą...
Teraz nowe czasy i można wszystko mówić
Więc będziemy baśnie-bajki opowiadać jako prawdę!
Track Name: Белый флаг (White flag/ Biała flaga) feat. Шнур [Fuck It All]
БЕЛЫЙ ФЛАГ (RUS)

Всегда нужно быть честным с самим собой
Чтобы ходить с высоко поднятой головой
Нельзя сомневаться в себе даже на миг
Не стоит слушать советов чужих!

Жить по чьим-то правилам - значит проиграть!
Нельзя дать им повод победу праздновать
Пусть часто тебе кажется, что ты совсем один,
Но будь силен духом - будешь ты непобедим!

Ref.:
Каждый новый день - это маленькая война!
Снова проигранная битва, но еще не конец!
Хоть врагов больше и они сильны
Я не тороплюсь выкидывать белый флаг!

Много историй я могу рассказать
О людях, которые хотели от себя убежать,
Пробовали быть не теми, кем есть:
Оглянись вокруг таких примеров не счесть!

Но есть еще те, у кого горят сердца!
Кто готов идти до самого конца!
Веру в идеалы в сердце сохранив,
В тяжелые моменты ни звука не проронив!WHITE FLAG (ENG)

You should always be honest with yourself
Always walk with head raised high
You cannot doubt yourself even for a moment
And it's not worth it to listen to other's advice

Living according to somebody’s rules- it means to loose!
You cannot give them reason for victory
Perhaps you often think that you are alone
But be strong in spirit- and then you will be invincible!

Ref.:
Every new day-is a small war!
Another lost battle, but this is not the end
Although there are more and more enemies and they are stronger
I am not in the rush to fly a white flag

I can tell many stories
About people trying to run away from themselves
Trying to be somebody else than they were
Look around you- there are many such examples!
But there are also those that have burning hearts
Those ready to go till the end
Keeping in their heart faith in the ideals
In difficult moments not uttering a wordBIAŁA FLAGA (PL)

Zawsze należy być uczciwym wobec siebie
Żeby chodzić z wysoko podniesioną głową
Nie wolno wątpić w siebie ani na chwilę
Nie warto słuchać obcych rad!

Żyć według czyichś zasad - znaczy przegrać!
Nie wolno dawać im powodu do wygranej.
Może często ci się wydaje, że jesteś zupełnie sam,
Bądź jednak mocny duchem - będziesz wtedy niezwyciężony!

Ref.:
Każdy nowy dzien - to mała wojna!
Znów przegrana bitwa, ale to jeszcze nie koniec!
Choć wrogów jest więcej i są oni mocni
Nie śpieszę się wyrzucać białą flagę!

Mogę opowiedzieć wiele historii
O ludziach, którzy chcieli uciec od siebie,
Próbowali być kims innym, niż oni są:
Spójrz dookoła - takich przykładów jest wiele!

Ale są też tacy, którym płoną serca!
Ci, co są gotowi iść do samego końca!
Zachowując w sercu wiarę w ideały,
W trudnych chwilach nie puszczając z gęby pary.
Track Name: Серые будни (Grey reality/ Szara codzienność)
СЕРЫЕ БУДНИ (RUS)

Столько всего я видел в жизни, я не хвалюсь, ты знаешь
Просто ты мой единственный друг и ты меня понимаешь.
Когда я смотрю в твои глаза, мне лишних слов не надо:
Я вижу в них все, что пережил ты - все девять кругов ада…

Ref.:
Серые будни! Безысходности дни!
Как хорошо, что сегодня мы с тобой не одни!
Все преграды, знаю, сможем преодолеть!
Нужно верить в лучшее и душой не стареть!

Быть может я уже слишком стар и слишком сентиментален
Прости меня, если мой слог стал слишком прост и банален.
Но я все равно верить хочу, пусть это и иррационально,
Что мы не чужие друг другу и здесь собрались не случайно!GREY REALITY (ENG)

I have seen so much of everything in my life, I am not boasting, you know
But you are just my only friend and you understand me
When I look into your eyes, I don't need any words
I see in them everything you went through- all nine circles of hell

Ref.:
Grey reality, days of hopelessness
How good that we are not alone today
All the obstacles, I know they can be defeated
You have to believe in better tomorrow and do not get old in your soul

Maybe I am too old and too sentimental
forgive me if my words are too simple and banal
But I still want to believe, even if it is irrational
That we are not strangers and we are not gathered here by accident!SZARA CODZIENNOŚĆ (PL)

Tyle wszystkiego widziałem w życiu, nie chwalę się, przecież wiesz.
Po prostu jesteś moim jedynym przyjacielem i ty mnie rozumiesz.
Kiedy patrzę w twoje oczy, nie potrzebuję zbędnych słów:
Widzę w nich wszystko, co przeżyłeś - wszystkie dziewięć kręgów piekła…

Ref.:
Szara codzienność! Dni beznadzieji!
Jak dobrze, że dzisiaj nie jesteśmy z tobą sami!
Wszystkie przeszkody, ja wiem, możemy pokanać!
Trzeba wierzyć w lepsze jutro i duszą się nie starzeć!


Być może jestem już zbyt stary i zbyt sentymentalny
Wybacz mi, jeśli moje słowa są zbyt proste i banalne.
Ale i tak chce mi sie wierzyć, mimo że to jest irracjonalne,
Że nie jesteśmy sobie obcy i zebraliśmy się tu nie przypadkowo!
Track Name: Сука-жизнь feat. Sucker (Oxymoron cover)
СУКА-ЖИЗНЬ (RUS)

Слова и музыка: Oxymoron

[Давай!]
Снова новый день и снова всё не так!
Но если сдашься то, никогда не познаешь успех!
[Вот так!]
Вставай, подымайся - пробуй снова и снова, мой друг
Это твоя последняя жизнь - радуйся всему вокруг!

Ref.:
Ты стоишь на развалинах того, чем была твоя жизнь!
Каждый раз, когда делаешь ошибку или ведёшься на фэйк!
Ты стоишь на куче из обломков разбитых идей!
Это правда, жизнь - сучара!

На хрен судьбу, жизнь тяжела, но я хочу победить!
Сука-жизнь! Сука-жизнь! Сука-жизнь!
Просто борись - снова и снова, опять!
Сука-жизнь! Сука-жизнь! Сука-жизнь!

Рискуй, будь гордым - требуй снова, ещё и еще!
Будущее неизвестно, так делай же всё хорошо!

Не прячься, поверь это стоит того, чтобы пробовать
Если, мой друг, не рискнёшь, знай победы тебе не видать!LIFE'S A BITCH (ENG)

Lyrics & music: OxymoronŻYCIE TO DZIWKA (PL)

Słowa i muzyka: Oxymoron
Track Name: ...never sleep
...NEVER SLEEP (RUS)

Скажи зачем?! Зачем это нам надо?!
Головная боль, усталые лица - вся наша награда!
Неужели по-другому нельзя и ради этих моментов,
Стоит проделывать путь в тысячи километров?!

Ref.:
Снова новый выезд!
Опять дальний путь!
И вновь ночные тусовки нам не дадут уснуть!
x 2

Так много всего! Так много впечатлений!
Пусть голова гудит и подгибаются колени,
Но дома сидеть нам совсем не интересно!
Гораздо веселей ночной путь прямо в неизвестность!...NEVER SLEEP (ENG)

Say what for? What is it all for?
Headache, tired faces- this is all our reward!
Can't we do it other way and for those moments
Do we have to travel for thousands of kilometres?

Ref.:
Again another travel
Again long journey!
Again night parties will not let us sleep!
x 2

So much of everything, so many experiences!
Let the head split and knees buckle
But we don't want to sit at home
Night road towards the unknown is much more interesting!...NEVER SLEEP (PL)

Powiedz po co?! Po co nam to wszystko?!
Ból głowy, zmęczone twarze - to cała nasza nagroda!
Czyżby nie mozna było inaczej i dla tych momentów
Musimy pokonywać trasę w tysiące kilometrów?!

Ref.:
Znów nowy wyjazd!
Znów daleka droga!
Znów nocne melanże nie dadzą nam zasnąć!
x 2

Tak wiele wszystkiego! Tak dużo wrażeń!
Niech głowa pęka i uginają się kolana,
Ale siedzieć w domu wcale nam się nie chce!
O wiele ciekawsza jest nocna droga prosto w nieznane!
Track Name: До самого конца (Till the end/ Do samego końca)
ДО САМОГО КОНЦА (RUS)

Зависть и страх - это удел слабых, удел рабов,
Но ты не такой - ты еще на многое готов!
Пока кипит кровь и огонь в сердце не погас,
Встань рядом со мной: сегодня, словно в первый раз!

Ref.:
В сердце глубокие раны, а на теле свежие шрамы,
Но идеалам будем верны мы до конца!
В глазах смертельная усталость, от надежд ничего не осталось,
Но свой путь пройдем мы до самого конца!

Гордость и честь для меня не пустые слова:
От предрассудков свободна моя голова!
Пока кипит крови и огонь в сердце не погас,
Встань рядом со мной: сегодня, словно в последний раз!TILL THE END (ENG)

Jealously and fear is for the weak, for slaves
But you are different - still ready for many challenges!
Stand next to me-today just like the first time!
Till the blood boils and fire in the heart still burns


Ref.:
In heart there are deep wounds, on the body fresh scars
But we will be loyal to our ideals till the end
In eyes there is deadly tiredness and long extinguished dreams
But we will walk our road till the end

Honour and pride - those are not empty words for me
My head is free from prejudice
Stand next to me - today just like the last time!
Till the blood boils and fire in the heart still burnsDO SAMEGO KOŃCA (PL)

Zazdrosć i strach są udziałem słabych, udziałem niewolników
Ale ty jesteś inny - wciąż jesteś gotowy do wielu wyzwań!
Dopóki krew wrze i ogień w sercu nie zgasł,
Wstań obok mnie: dzisiaj jak za pierwszym razem!

Ref.:
W sercu głębokie rany, a na ciele świeże blizny
Lecz swoim ideałom będziemy wierni do końca!
W oczach śmiertelne zmęczenie, dawno zgasły marzenia,
Ale swoją drogę przejdziemy do samego końca!

Honor i duma - to dla mnie nie są puste słowa:
Od uprzedzeń jest wolna moja głowa!
Dopóki krew wrze i ogień w sercu nie zgasł,
Wstań obok mnie: dzisiaj tak, jakby to był ostatni raz!
Track Name: Старые обиды (Old grievances/ Stare krzywdy)
СТАРЫЕ ОБИДЫ (RUS)

Как молоды мы были тогда
Важна для нас была всякая ерунда.
Тратили время на ненужные споры,
Пытаясь доказать, что на расправу мы скоры.

Легко друзей теряли и врагов находили,
Теперь лишь понимаю, как тогда глупы мы были
Жаль, но невозможно повернуть время вспять,
И остаётся с грустью прошлое вспоминать

Ref.:
Горечь разочарования от былых потерь,
Что делать, как быть, как дальше жить теперь!
Горечь разочарования от того, что позади
И лишь пугающая неизвестность впереди!

Глупая зацепка, как всегда;
А потом самая лютая вражда
Кого-то обидели резким словом,
Кого-то не похвалили: снова и снова!

В бессмысленных спорах годы проходили
Не принципиальными, а упёртыми мы были
Свою буйную гордыню я всё же смог унять
Но смысл слова UNITY не всем дано понять!OLD GRIEVANCES (ENG)

How young we were
Every little bullshit was important for us
We wasted time on unnecessary arguments
Trying to prove that we are ready to smash the opponents

We easily lost friends and found enemies
Only now I understand how stupid we were
Pity but you can't take the time back
And now we can just reminiscence of the past with sadness

Ref.:
Bitterness of disappointment after losses
What to do, how to be, how to live now?
And only scary unknown in front of us!

Stupid provocation as always
And then most furious fighters
Somebody got hurt by a harsh word
Somebody was not praised, time after time!

We wasted years on pointless quarrels
We were not decisive, just stubborn
I managed to control my too big pride
But meaning of the word UNITY cannot be understood by allSTARE KRZYWDY (PL)

Jak bardzo młodzi byliśmy wtedy
Istotna dla nas była każda bzdura.
Marnowaliśmy czas na niepotrzebne kłótnie,
Próbując udowodnić, że jesteśmy skorzy do rozgromienia przeciwnika.

Łatwo traciliśmy przyjaciół i znajdowaliśmy wrogów,
Teraz dopiero rozumiem, jak bardzo wtedy byliśmy głupi
Szkoda, ale nie da się cofnąć czasu,
I pozostaje jedynie ze smutkiem wspominać przeszłość

Ref.:
Gorycz rozczarowania po byłych stratach,
Co robić, jak być, jak dalej teraz zyć!
Gorycz rozczarowania z powodu tego, co za nami
I tylko przerażające nieznane przed nami!

Głupia zaczepka, jak zawsze;
A następnie najbardziej zacięta walka
Kogoś skrzywdzili ostrym słowem,
Kogoś nie pochwalili: raz za razem!

W bezsensownych kłótnuch lata nam mijały
Nie stanowczymi, lecz upartymi wtedy byliśmy
Swoją wybujałą dumę jednak potrafiłem okiełznąć
Lecz sens słowa UNITY nie wszyscy mogą zrozumieć!
Track Name: Преданность, отвага и честь (Loyalty, bravery and honour/ Wierność, odwaga i honor)
ПРЕДАННОСТЬ, ОТВАГА И ЧЕСТЬ (RUS)

Только думаешь, что все прошло,
Что позади осталиcь заботы и печали.
Как жизнь снова бьет в ебло -
Ты чертыхаешься: Как же меня все достали!

Но делать нечего - иди вперед,
Невзирая на трудности и невзгоды.
Ведь рядом всегда будет тот,
Кто поддержит тогда, когда все продали!

Ref.:
Преданность, отвага и честь
Для кого-то это лишь понты в интернете,
Но верь мне, я знаю они есть!
Есть место настоящей дружбе на этом свете!
x 2

Снова новый день и всё не так:
Не вырваться из этого замкнутого круга!
Чувствуешь себя словно дурак,
Раздражает всё вокруг, даже погода.

Но всё пройдёт, печаль пройдёт поверь,
Хоть, знаю, верится в это с трудом порою.
Все трудности легко преодолеть,
Когда есть верные друзья рядом с тобою.LOYALTY, BRAVERY AND HONOUR (ENG)

You think that it all passed
That problems and worries stayed behind yourself
When life punches you in the face again
You swear: I have enough of all of this!

But there is no other way, you have to move forward
Despite of difficulties and problems
Because near you there always will be one-year-old
That will support you when everybody else betrays you!

Ref.:
Loyalty, bravery and honor
For some it is a show off on the internet
But believe me, it really exists!
There is place for a real friendship in this world!
x 2

Again new day and everything is not how it should be:
You can't break out of this vicious circle!
You feel like an idiot
Annoyed by everything around you, even the weather

But everything will pass, sadness will go away, trust me
Although I know sometimes it is hard to believe
all difficulties can be overcome
If there are loyal friends nearby.WIERNOŚĆ, ODWAGA I HONOR (PL)

Tylko myślisz, że wszystko już minęło,
Że w tyle pozostały troski i smutki.
Jak ponownie życie biję cię w mordę -
Bluzgasz: Mam tego wszystkiego już dość!

Jednak nie ma innego wyjścia trzeba iść do przodu,
Nie patrząc trudności i niedogpdnościi.
Przecież obok zawsze bedzie ten,
Kto wesprze cię, gdy wszyscy cię zdradzą!

Ref.:
Wierność, odwaga i honor
Dla kogoś to tylko pokazówa w internecie
Jednak uwierz mi, naprawdę istnieją!
Jest miejsce dla prawdziwej przyjaźni na tym świecie!
x 2

Znów nowy dzień i wszystko jest nie tak:
Nie można się wyrwać z tego błędnego koła!
Czujesz się niczym głupek,
Drażni cię wszystko dookoła, nawet pogoda.

Jednak wszystko przeminie, smutek minie, uwierz mi,
Choć wiem, że czasem w to jest trudno uwierzyć.
Wszystkie trudności można łatwo pokonać,
Gdy obok są wierni przyjaciele.
Track Name: Не нужна мне твоя помощь (I don't want Your help/ Nie chcę twojej pomocy)
НЕ НУЖНА МНЕ ТВОЯ ПОМОЩЬ (RUS)

я прожигал жизнь, как каждый рожденный в этом поганом месте
школа выносила мне мозг не заботясь о моём счастье
мне дали работу и сказали платить за то, что есть чем брюхо набить
алкоголем я убивал свою боль, но не хотел ждать безвольно!

Ref.:
Не нужна мне твоя помощь
Не нужна твоя забота
Не нужна твоя награда
За то, что сделаю, как вам надо
x 2

сердце стремилось вырваться за грустные, серые стены фабрик
я хотел излить весь гнев и разорвать железные цепи.
дорога моя стала крутой часто на ней встречались преграды
но я предпочёл голодным быть вместо рабской награды.I DON'T WANT YOUR HELP (ENG)

I have wasted my life as everyone born in that grim place
Education has eaten my brain, they were not bothered about my happiness
They gave me job and said pay for the fact that you can fill your stomach
I suppressed my pain with alcohol but I didn't want to wait obediently

Ref.:
I don't want your help
I don't want your care
I don't want reward
For doing what you want
x 2

My heart wanted to raise above those sad factory walls
To pour all its anger and break the chains at last
My way became difficult and sometimes led me through the bumps
But I preferred to feel hunger than to be full like every slaveNIE CHCĘ TWOJEJ POMOCY (PL)

marnowałem życie jak każdy urodzony w tym podłym miejscu
edukacja zjadała mi mózg nie martwili się o moje szczęście
dali pracę i mówili płać za to że masz czym napchać żołądek
alkoholem tłumiłem ból lecz nie chciałem czekać pokornie

Ref.:
Nie chce twojej pomocy
Nie chcę twojej opieki
Nie chce nagrody za to
Że zrobię to co chcecie
x 2

serce chciało unieść się nad smutne szare fabryczne mury
wylać z siebie cały gniew zerwać wreszcie żelazne łańcuchy
moja droga stała się kręta czasem wiodła mnie przez wyboje
ale wolałem poczuć głód niż być syty jak każdy niewolnik
Track Name: Родное Гетто (Ничего Хорошего cover)
РОДНОЕ ГЕТТО (RUS)

Слова и музыка: Ничего ХорошегоNATIVE GHETTO (ENG)

Lyrics & music: Nichego Horoshego

Dirty staircases smelling of piss
No windows, no light, I a looking for keys
I am watching my way with the light of a lighter
Swearing through my teeth, looking for a keyhole

Ref.:
I love my native ghetto
Ghetto! Ghetto! Ghetto! Ghetto!

And again I am taking bus home
Again walkman saves me, I will listen to oi!
Drunk girls whisper something to me
And the neighbourhood flashes with thousands of lights

All houses are like monsters with dirty mouths of the doors
They eat people without permission-this is our ghetto!
Our native districts – we were born here,
We grew up her and here we will die- this is our life

Thank you native ghetto
for our childhood, for our childhood
Thank you state for new blocks of flats
Their grey look and their rubbish binsRODZIME GETTO (PL)

Słowa i muzyka: Nichego Horoshego

Brudne klatki schodowe z zapachem moczu
Okien nie ma, swiatła nie ma, szukam kluczy
Światłem zapalniczki oświecę swoją drogę
Klnąc przez zęby, szukam swego zamka

Ref.:
Kocham swe rodzime getto
Getto! Getto! Getto! Getto!

I znów busem jadę ja do domu
Znów ratuje walkman, będę słuchać Oi!
Pijane dziewczęta coś szepczą do mnie
A dzielnica skrzy tysiącami świateł

Wszystkie domy jak monstry brudnymi ustami klatek
Żrą ludzi bez zezwolenia - to jest nasze getto!
Przesiółka, Dziewiatówka - tu się urodziliśmy,
Wyrosliśmy i zdechniemy - to jest nasze zycie.

Dziękuję tobie, rodzime getto,
Za nasze dzieciństwo, za nasze dzieciństwo
Dziękuję państwu za nowe bloki
Ich szary wygląd i ich śmietniki!
Track Name: Usefool feat. Dani [Soul Radics]
USEFOOL (ENG)

I don't want to be the usual! NO!
I don't wanna be a coward!
I don't want to be oppressed
By the people who want to fuck up the rest!

I'll make my choice! I'm living my life!
I don't care if it's wrong or right!
I don't wanna listen to what people say
I'm gonna live my life in my own way!

Ref.:
Oi! Oi! Oi!
(I) don't wanna be peaceFOOL!
(I) don't wanna be useFOOL!
(I) don't want to just agree!
I JUST WANT TO BE ME!

I don't want to be ordinary! YES!
I don't want to live in permanent stress!
I don't want to feel shame or doubt
Because of the stupid crowd yelling around!

I'll make my decisions on my own
Even if it's wrong! But who's really knows?!!!
I'm gonna take responsibility over my life
It's the only way I'm gonna feel alright!

If you like Mister X, you may also like: